Producent nowoczesnych rozwiązań hydrauliki siłowej.
Menu
Zarząd PHS Hydrotor S.A. z siedzibą w Tucholi działając zgodnie z § 38 ust. 1 pkt. 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim oraz mając na względzie porządek obrad Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy zwołanego na dzień 26. czerwca 2010 roku na godz. 10:00 (przekazany raportem bieżącym nr 9/2010 w dniu 31. maja 2010 r.), przekazuje w załączeniu treść projektów uchwał wraz z uzasadnieniem, projekt Regulaminu Walnego Zgromadzenia oraz sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2009 rok.
Załączniki:
– Projekty uchwał wraz z uzasadnieniem
– Projekt regulaminu WZA
– Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2009 rok
Wacław Kropiński – Prezes Zarządu
Janusz Czapiewski – Członek Zarządu