Producent nowoczesnych rozwiązań hydrauliki siłowej.
Menu
Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe Zarząd PHS „Hydrotor” SA w załączeniu przesyła Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Hydrotor SA wraz z jego porządkiem.
Podstawa prawna raportu: § 38 ustęp 1 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Załącznik do WZA 27-06-2015
Wacław Kropiński – Prezes
Mariusz Lewicki – Członek Zarządu