Producent nowoczesnych rozwiązań hydrauliki siłowej.
Menu

Zarząd HYDROTOR S.A. informuje że Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło w dniu 23 czerwca 2012 roku uchwałę 18/VI/2012 o wypłacie dywidendy.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przeznaczyło na dywidendę kwotę 2 997 875,00 zł z zysku za 2011 rok. Wysokość dywidendy na jedną akcję wynosi 1,25 zł brutto.

Prawo do dywidendy ustalono według stanu posiadania akcji na dzień 30 sierpnia 2012 r. natomiast termin wypłaty ustalono na dzień 14 września 2012 r. .

Do wypłaty dywidendy uprawnionych jest 371.030 akcji imiennych serii A i B oraz 2.027.270 akcji na okaziciela serii A, B i C.

Podstawa prawna: §38 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.