Producent nowoczesnych rozwiązań hydrauliki siłowej.
Menu

Zarząd PHS Hydrotor SA przekazuje w załączeniu projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Hydrotor SA w dniu 24 czerwca 2017 r. z uwzględnieniem drobnych korekt oraz Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2016 r.

Podstawa prawna raportu: § 38 ustęp 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Wacław Kropiński – Prezes

Wiesław Wruck – Członek Zarządu