Producent nowoczesnych rozwiązań hydrauliki siłowej.
Menu

Zarząd PHS „Hydrotor” S.A. w załączeniu przekazuje projekty uchwał na Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PHS „Hydrotor” S.A. w dniu 24 czerwca 2017 r.

Podstawa prawna raportu: § 38 ustęp 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Wacław Kropiński – Prezes

Wiesław Wruck – Członek Zarządu