Producent nowoczesnych rozwiązań hydrauliki siłowej.
Menu

Zarząd HYDROTOR S.A. informuje że Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło w dniu 18 czerwca 2011 roku uchwałę 25/VI/2011 o wypłacie dywidendy.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przeznaczyło na dywidendę kwotę 2.038.555,00 zł z zysku za 2010 rok. Wysokość dywidendy na jedną akcję wynosi 0,85 zł brutto.

Prawo do dywidendy ustalono według stanu posiadania akcji na dzień 30 sierpnia 2011 r. natomiast termin wypłaty ustalono na dzień 15 września 2011 r. .

Do wypłaty dywidendy uprawnionych jest 371.030 akcji imiennych serii A i B oraz 2.027.270 akcji na okaziciela serii A, B i C.

 Podstawa prawna: §38 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Wacław Kropiński – Prezes