Producent nowoczesnych rozwiązań hydrauliki siłowej.
Menu
Zarząd PHS Hydrotor S.A. z siedzibą w Tucholi działając zgodnie z § 38 ust. 1 pkt. 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim oraz mając na względzie porządek obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 22. czerwca 2013 roku na godz. 10:00 (przekazany raportem bieżącym nr 11/2013 w dniu 24. maja 2013 r.), poniżej przekazuje treść projektów uchwał
Uchwała nr 1/VI/2013 – Projekt
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor? S.A. w Tucholi z dnia 22.06.2013 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
§ 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS „HYDROTOR? S.A. w Tucholi, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy Spółki ????????????????????????????
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
Uchwała nr 2/VI/2013 – Projekt
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej
„Hydrotor? S.A. w Tucholi z dnia 22.06.2013 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
§ 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS „HYDROTOR? S.A. w Tucholi przyjmuje następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, zgodny z ogłoszeniem zamieszczonym w dniu 24.05.2013 r. na stronie internetowej Spółki, na zasadach określonych w art. 402 (1) oraz 402 (2) kodeksu spółek handlowych:
1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i sporządzenie listy obecności.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia ważnych uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków oraz Komisji Skrutacyjnej.
6. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2012 r.
7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania za 2012 r. i ocena sytuacji Spółki
8. Podjęcie uchwały o rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Spółki za 2012 r.
9. Podjecie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2012 r.
10. Podjecie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej
11. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z działalności Grupy Kapitałowej HYDROTOR za 2012 r.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2012 roku.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2012 roku.
14. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku.
15. Zmiany Statutu Spółki.
16. Zmiany w Regulaminie Rady Nadzorczej.
17. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
Uchwała nr 3/VI/2013 – Projekt
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor? S.A. w Tucholi z dnia 22.06.2013 r.
w sprawie wyboru Komisji Uchwał i Wniosków oraz Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
§ 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS „HYDROTOR? S.A. w Tucholi, wybiera Komisję Uchwał i Wniosków Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki w składzie:
????????????????????????????..
????????????????????????????..
§ 2. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS „HYDROTOR? S.A. w Tucholi, wybiera Komisję Skrutacyjną Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki w składzie:
????????????????????????????..
????????????????????????????.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
Uchwała nr 4/VI/2013 – Projekt
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor? S.A. w Tucholi z dnia 22.06.2013 r.
w sprawie podjęcia uchwały o rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Spółki za 2012 r.
§ 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS „HYDROTOR? S.A. w Tucholi, na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 kodeksu spółek handlowych zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki, obejmujące:
1. Sprawozdanie z sytuacji finansowej wskazujące stan aktywów i pasywów w kwocie 95.592.732,96 zł
2. Sprawozdanie z całkowitych dochodów Wskazujące odpowiednio:
– przychody netto w kwocie 61.398.898,87 zł
– zysk brutto w kwocie 6.793.211,87 zł
– zysk netto w kwocie 6.005.995,27 zł
– całkowity dochód ogółem 5.967.654,37 zł
3. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wskazujący ich wysokość w kwocie 67.256.265,31 zł
4. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych wskazujące stan środków pieniężnych w kwocie 8.725.261,20 zł
5. Informację dodatkową
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
Uchwała nr 5/VI/2013 – Projekt
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor? S.A. w Tucholi z dnia 22.06.2013 r.
w Tucholi w sprawie podjęcia uchwały o rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu Spółki za 2012 r.
§ 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS „HYDROTOR? S.A. w Tucholi, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2012 r.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 6/VI/2013 – Projekt
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor? S.A. w Tucholi z dnia 22.06.2013 r.
w sprawie podjęcia uchwały o rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za 2012r.
§ 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS „HYDROTOR? S.A. w Tucholi zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za 2012 r.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 7/VI/2013 – Projekt
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor? S.A. w Tucholi z dnia 22.06.2013 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania grupy kapitałowej HYDROTOR za 2012 r.
§ 1. Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS HYDROTOR? S.A. w Tucholi zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej oraz skonsolidowane sprawozdanie grupy kapitałowej HYDROTOR za 2012 r. składające się z:
? wprowadzenia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego
? skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2012 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 114.805 tys. zł
? skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów za rok obrotowy 2012 wykazujący zysk netto w wysokości 6.054 tys. zł oraz całkowity dochód w wysokości 6.005 tys. zł, w tym przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 6.131 tys. zł.
? skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. wykazującego stan kapitału własnego w wysokości 78.091 tys. zł
? skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. wykazującego stan środków pieniężnych netto w wysokości 9.056 tys. zł
? not objaśniających do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 8/VI/2013 – Projekt
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor? S.A. w Tucholi z dnia 22.06.2013 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Wacławowi Kropińskiemu za 2012 r.
§ 1. Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS HYDROTOR? S.A. w Tucholi, udziela Prezesowi Zarządu Panu Wacławowi Kropińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
Uchwała nr 9/VI/2013 – Projekt
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor? S.A. w Tucholi z dnia 22.06.2013 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Januszowi Czapiewskiemu za 2012 r.
§ 1. Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS HYDROTOR? S.A. w Tucholi, udziela Członkowi Zarządu Panu Januszowi Czapiewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
Uchwała nr 10/VI/2013 – Projekt
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor? S.A. w Tucholi z dnia 22.06.2013 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Czesławowi Główczewskiemu za 2012 r.
§ 1. Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS HYDROTOR? S.A. w Tucholi, udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Czesławowi Główczewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
Uchwała nr 11/VI/2013 – Projekt
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor? S.A. w Tucholi z dnia 22.06.2013 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Mariuszowi Lewickiemu za 2012 r.
§ 1. Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS HYDROTOR? S.A. w Tucholi, udziela Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Mariuszowi Lewickiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
Uchwała nr 12/VI/2013 – Projekt
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor? S.A. w Tucholi z dnia 22.06.2013 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Januszowi Deja za 2012 r.
§ 1. Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS HYDROTOR? S.A. w Tucholi, udziela Sekretarzowi Rady Nadzorczej Panu Januszowi Deja absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
Uchwała nr 13/VI/2013 – Projekt
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor? S.A. w Tucholi z dnia 22.06.2013 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Mieczysławowi Zwolińskiemu za 2012 r.
§ 1. Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS HYDROTOR? S.A. w Tucholi, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Mieczysławowi Zwolińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
Uchwała nr 14/VI/2013 – Projekt
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor? S.A. w Tucholi z dnia 22.06.2013 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Ryszardowi Bodziachowskiemu za 2012r.
§ 1. Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS HYDROTOR? S.A. w Tucholi, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Ryszardowi Bodziachowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
Uchwała nr 15/VI/2013 – Projekt
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor? S.A. w Tucholi z dnia 22.06.2013 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Waldemarowi Stachowiakowi za 2012 r.
§ 1. Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS HYDROTOR? S.A. w Tucholi, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Waldemarowi Stachowiakowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
Uchwała nr 16/VI/2013 – Projekt
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor? S.A. w Tucholi z dnia 22.06.2013 r.
w sprawie podziału zysku
§ 1. Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS „HYDROTOR? S.A. w Tucholi podejmuje uchwałę o następującym podziale zysku za 2012 r. w wysokości 6.005.995,27 zł
1. kwotę 4.796.600,00 zł przeznaczyć na dywidendę (2,00 zł na 1 akcję)
2. kwotę 1.209.395,27 zł przeznaczyć na kapitał zapasowy
Prawo do dywidendy ustala się wg stanu posiadania akcji na dzień 21.08.2013 r.
Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień: 03.09.2013 r.
§ 2. uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
Uchwała nr 17/VI/2013 – Projekt
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej
„Hydrotor? S.A. w Tucholi z dnia 22.06.2013 r.
w sprawie zmiany Statutu Spółki
§ 1. Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS „HYDROTOR? S.A. w Tucholi podejmuje uchwałę o zmianie Statutu Spółki o następującej treści:
w § 2 Statutu Spółki dotyczącego określenia przedmiotu działania Spółki dodaje się PKD:
25.11.Z produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych
33.20.Z instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia
37.20.Z przetwarzanie odpadów niemetalowych włączając wyroby wybrakowane
38.32.Z odzysk surowców z materiałów segregowanych
46.77.Z sprzedaż hurtowa odpadów i złomu
52.10.B magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów
68.10.Z kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
71.12.Z działalność w zakresie inżynierii z związane z nią doradztwo techniczne
71.20.B pozostałe badania i analizy techniczne
72.19.Z badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych
74.10.Z działalność w zakresie specjalistycznego projektowania
82.30.Z działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
85.59.B pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
w § 3 Statutu Spółki
Wykreśla się dotychczasową treść § 3 ust. 1 Statutu w brzmieniu:
„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.796.600 złotych i jest podzielony na 232.620 akcji imiennych uprzywilejowanych serii „A” 138.410 akcji imiennych uprzywilejowanych serii „B” oraz 2.027.270 akcji zwykłych na okaziciela serii „A”, „B”, „C”. Wartość nominalna każdej akcji wynosi 2 zł.”
Nadaje się § 3 ust. 1 nowe, następujące brzmienie:
„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.796.600 złotych i jest podzielony na 218.280 akcji imiennych uprzywilejowanych serii „A” 111.010 akcji imiennych uprzywilejowanych serii „B” oraz 2.069.010 akcji zwykłych na okaziciela serii „A”, „B”, „C”. Wartość nominalna każdej akcji wynosi 2 zł.”
W § 9 Statutu Spółki dodaje się pkt. 3 w brzmieniu:
„Zarząd Spółki upoważniony jest do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na zasadach określonych w Kodeksie spółek handlowych.?
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
Uchwała nr 18/VI/2013 – Projekt
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej
„Hydrotor? S.A. w Tucholi z dnia 22.06.2013 r.
w sprawie zmiany w Regulaminie Rady Nadzorczej
§ 1. Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS „HYDROTOR? S.A. w Tucholi podejmuje uchwałę o zmianie Regulaminu Rady Nadzorczej o następującej treści:
w § 13. Regulaminu Rady Nadzorczej dodaje się zdanie następującej treści: „Rada Nadzorcza może podejmować uchwały drogą elektroniczną lub telefoniczną, przy wyrażeniu każdorazowej zgody wszystkich członków Rady na tę formę głosowania?
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
Wacław Kropiński – Prezes
Janusz Czapiewski – Członek Zarządu