Producent nowoczesnych rozwiązań hydrauliki siłowej.
Menu
Zarząd PHS Hydrotor SA informuje o projektowanych zmianach w Statucie Spółki:
Zmiany w Statucie
a) § 13 pkt. b Statutu Spółki
dotychczasowa treść:
„Wyboru i odwołania członków Rady Nadzorczej oraz Zarządu?
otrzymuje nowe brzmienie o treści:
„Wyboru i odwołania członków Rady Nadzorczej oraz Prezesa Zarządu?
b) w § 18 Statutu Spółki dodaje się pkt. i) w brzmieniu „Wybór i odwołanie Członka Zarządu?
c) § 19 ust.2 Statutu Spółki
dotychczasowa treść:
„Zarząd Spółki jest jedno lub wieloosobowy?
otrzymuje nowe brzmienie o treści:
„Zarząd Spółki jest jedno lub dwuosobowy?.
d) § 19 ust.3 Statutu Spółki
dotychczasowa treść:
„Zarząd Spółki powoływany i odwoływany jest przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy? otrzymuje nowe brzmienie o treści:
„Prezes Zarządu powoływany i odwoływany jest przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Członek Zarządu powoływany i odwoływany jest przez Radę Nadzorczą?
Zmiany wejdą w życie po zatwierdzeniu przez ZWZA Spółki w dniu 27-06.2015 r.
Podstawa prawna raportu: § 38 ustęp 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Wacław Kropiński – Prezes
Mariusz Lewicki – Członek Zarządu