Producent nowoczesnych rozwiązań hydrauliki siłowej.
Menu
Zarząd PHS Hydrotor SA przekazuje w załączeniu projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Hydrotor SA w dniu 25 czerwca 2016 r.
Podstawa prawna raportu: § 38 ustęp 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Wacław Kropiński – Prezes
Wiesław Wruck – Członek Zarządu