Producent nowoczesnych rozwiązań hydrauliki siłowej.
Menu
Zarząd PHS Hydrotor SA informuje o projektowanych zmianach w Statucie Spółki.
Zmiany w Statucie:
w § 3 Statutu Spółki
Wykreśla się dotychczasową treść § 3 ust. 1 Statutu w brzmieniu:
„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.796.600 złotych i jest podzielony na 218.280 akcji imiennych uprzywilejowanych serii „A” 111.010 akcji imiennych uprzywilejowanych serii „B” oraz 2.069.010 akcji zwykłych na okaziciela serii „A”, „B”, „C”. Wartość nominalna każdej akcji wynosi 2 zł.”
Nadaje się § 3 ust. 1 nowe, następujące brzmienie:
„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.796.600 złotych i jest podzielony na 203.890 akcji imiennych uprzywilejowanych serii „A” 86.310 akcji imiennych uprzywilejowanych serii „B” oraz 2.108.100 akcji zwykłych na okaziciela serii „A”, „B”, „C”. Wartość nominalna każdej akcji wynosi 2 zł.”
Zmiany wejdą w życie po zatwierdzeniu przez ZWZA Spółki w dniu 25.06.2016 r.
Podstawa prawna raportu: § 38 ustęp 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Wacław Kropiński – Prezes
Wiesław Wruck – Członek Zarządu