Producent nowoczesnych rozwiązań hydrauliki siłowej.
Menu

Zarząd PHS „Hydrotor” S.A. informuje, ze Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło w dniu 24 czerwca 2017 r. uchwałę nr 23/VI/2017 o wypłacie dywidendy.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przeznaczyło na dywidendę kwotę 4.796.600,00 zł z zysku za 2016 r.

Wysokość dywidendy na jedna akcję wynosi 2,00 zł brutto.

Prawo do dywidendy ustalono według stanu posiadania akcji na dzień 14 września 2017 r., natomiast termin wypłaty ustalono na dzień 04 październik 2017 r.

Do wypłaty dywidendy uprawnionych jest 290.200 akcji imiennych serii A i B oraz 2.108.100 akcji na okaziciela serii A, B i C.

Podstawa prawna: § 38 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez Emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Wacław Kropiński – Prezes

Wiesław Wruck – Członek Zarządu