Producent nowoczesnych rozwiązań hydrauliki siłowej.
Menu

Zarząd PHS „Hydrotor” S.A. w załączeniu przekazuje projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS „Hydrotor” S.A. w Tucholi na dzień 30 czerwca 2018r.
Jednocześnie w związku z zatwierdzeniem sprawozdania finansowego spółki przejętej „Hydraulika Siłowa Hydrotorbis” Sp. z o.o. w załączeniu przekazuje sprawozdanie Zarządu i Sprawozdanie finansowe tej Spółki wraz ze sprawozdaniem Biegłego Rewidenta.

Podstawa prawna raportu: § 19 ustęp. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załącznik do raportu RB 13/2018 – Projekty uchwał

Wacław Kropiński – Prezes
Wiesław Wruck – Członek Zarządu