Producent nowoczesnych rozwiązań hydrauliki siłowej.
Menu

Zarząd HYDROTOR S.A. informuje że Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło w dniu 26 czerwca 2010 roku uchwałę o wypłacie dywidendy.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przeznaczyło na dywidendę kwotę 2 997 875,00 zł z zysku za 2009 rok. Wysokość dywidendy na jedną akcję wynosi 1,25 zł brutto. Dywidenda ta wypłacona będzie w takiej wysokości w przypadku przystąpienia Spółki do realizacji zadań inwestycyjnych w wysokości ponad 20 mln zł do końca sierpnia 2010r.

W przypadku opóźnienia lub braku realizacji nakładów inwestycyjnych ponad 20 mln zł do końca sierpnia 2010 r. na dywidendę zostanie przeznaczonych 4 796 600,00 zł (2,00 zł z jedna akcje brutto).

Prawo do dywidendy ustalono według stanu posiadania akcji na dzień 30 sierpnia 2010 r. natomiast termin wypłaty ustalono na dzień 15 września.

Do wypłaty dywidendy uprawnionych jest 411.630 akcji imiennych serii A i B oraz 1.986.670 akcji na okaziciela serii A, B i C.

Podstawa prawna: §38 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Wacław Kropiński – Prezes