Producent nowoczesnych rozwiązań hydrauliki siłowej.
Menu

W nawiązaniu do treści raportu bieżącego nr 18/2010 z dnia 11 sierpnia 2010 r. oraz nr 21/2010 z dnia 20 września 2010 Zarząd HYDROTOR S.A. (Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu 19 lipca 2011 r. Zarząd HYDROTOR S.A. podpisał z MIKROMAT GmbH, Niedersedlitzer Strasse 37; 1239 Dresden umowę kupna-sprzedaży na dostarczenie maszyn i wyposażenia w ramach realizacji II etapu projektu „Opracowanie i wdrożenie innowacyjnych technologii wysokoefektywnych procesów precyzyjnej obróbki oraz technologii pomiarowych wielkogabarytowych elementów maszyn”.

1) data zawarcia znaczącej umowy: Umowa kupna – sprzedaży nr 1120V00057 z dnia 19 lipca 2011 r.

2) oznaczenie stron umowy:

Kupujący: PHS „Hydrotor” S.A. ul. Chojnicka 72; 89-500 Tuchola

Sprzedający: MIKROMAT GmbH, Niedersedlitzer Strasse 37; 1239 Dresden

3) oznaczenie przedmiotu umowy: Maszyny portalowe z dodatkowym wyposażeniem szt. 2

4) istotne warunki umowy:

Wartość umowy wynosi 4.300.000 EUR (17.304 tys. zł wg średniego kursu NBP z dnia 19.07.2011 r.)

Warunki płatności:

 a) Zaliczka w wysokości 20% wartości maszyn po podpisaniu kontraktu

 b) Płatność 60% po wstępnym odbiorze technicznym każdej maszyny w siedzibie producenta przed dostawą oraz 100 % za wyposażenie

 c) 20% przy odbiorze końcowym każdej maszyny w siedzibie kupującego

5) Inne warunki umowy

zastrzeżenia płatności: wraz z rachunkiem zaliczkowym Sprzedający przedłoży Kupującemu gwarancje wypełnienia warunków umowy o wartości 10% sumy kontraktowej

zastrzeżenia własności: warunek rozwiązujacy – dostarczone maszyny pozostają własnością sprzedającego do chwili pełnej spłaty

Sprzedający zapewnia obłożenie produkcją czasu pracy maszyny na kolejne dwa lata po 6.000 godzin na każdą maszynę, gwarantuje przekazanie Know-how do inżynierów Kupującego, długookresowe szkolenie pracowników kupującego

6) oznaczenie kryterium uznania umowy za znaczącą umowę;

Wartość umowy przekracza 20 % sumy bilansowej oraz 25% kapitałów własnych

Wacław Kropiński – Prezes