Producent nowoczesnych rozwiązań hydrauliki siłowej.
Menu
Zarząd PHS „Hydrotor” S.A. w Tucholi zgodnie z § 5 pkt. 1 ust. 19 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazuje informacje o wyborze podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, z którym ma zostać zawarta umowa o dokonanie badania i przeglądu sprawozdań jednostkowych i skonsolidowanych emitenta.
1. Dane o podmiocie:
– KORPEX – AUDYTOR Spółka z o.o. ul. Glinki 58; 85-174 Bydgoszcz
– Nr na liście podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych 779, prowadzi działalność od 1992 r.
2. Wyboru dokonano w dniu 29 maja 2014 r.
3. Hydrotor korzystał z usług wybranego podmiotu – badanie jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych jednostek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej oraz przegląd jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego w latach 2012 i 2013.
4. Wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych dokonała Rada Nadzorcza „Hydrotor” S.A. zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi (Uchwała nr 105/54/14),
5. Umowa z wybranym podmiotem dotyczyć będzie badania sprawozdań jednostkowych i skonsolidowanych, jak również przeglądu śródrocznego sprawozdania jednostkowego Hydrotor S.A. i Grupy Kapitałowej Hydrotor za 2014 r.
Wacław Kropiński – Prezes
Janusz Czapiewski – Członek Zarządu