Producent nowoczesnych rozwiązań hydrauliki siłowej.
Menu
Zarząd PHS „Hydrotor” S.A. informuje, ze Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło w dniu 27 czerwca 2015 r. uchwałę nr 25/VI/2015 o wypłacie dywidendy.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przeznaczyło na dywidendę kwotę 4.796.600,00 zł z zysku za 2014 r.
Wysokość dywidendy na jedna akcję wynosi 2,00 zł brutto.
Prawo do dywidendy ustalono według stanu posiadania akcji na dzień 10 września 2015 r., natomiast termin wypłaty ustalono na dzień 01 października 2015 r.
Do wypłaty dywidendy uprawnionych jest 329.290 akcji imiennych serii A i B oraz 2.069.010 akcji na okaziciele serii A, B i C.
Podstawa prawna: § 38 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez Emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Wacław Kropiński – Prezes
Mariusz Lewicki – Członek Zarządu