Producent nowoczesnych rozwiązań hydrauliki siłowej.
Menu
Zarząd PHS „Hydrotor” S.A. informuje, ze Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło w dniu 25 czerwca 2016 r. uchwałę nr 20/VI/2016 o wypłacie dywidendy.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przeznaczyło na dywidendę kwotę 4.796.600,00 zł z zysku za 2015r.
Wysokość dywidendy na jedna akcję wynosi 2,00 zł brutto.
Prawo do dywidendy ustalono według stanu posiadania akcji na dzień 14 września 2016r., natomiast termin wypłaty ustalono na dzień 04 października 2016 r.
Do wypłaty dywidendy uprawnionych jest 290.200 akcji imiennych serii A i B oraz 2.108.100 akcji na okaziciela serii A, B i C.
Podstawa prawna: § 38 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez Emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Wacław Kropiński – Prezes
Wiesław Wruck – Członek Zarządu