Producent nowoczesnych rozwiązań hydrauliki siłowej.
Menu
Zarząd PHS „Hydrotor” S.A. w Tucholi zgodnie z § 5 pkt. 1 ust. 19 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazuje informacje o wyborze podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, z którym ma zostać zawarta umowa o dokonanie badania i przeglądu sprawozdań jednostkowych i skonsolidowanych emitenta.
1. Dane o podmiocie:
– Kancelaria Audyt Czesław Pniewski; Osiedle Rusa 132/14; 61-245 Poznań
– Nr na liście podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych 1882. Właściciel firmy jest biegłym rewidentem od 1992 r. wpisany do rejestru biegłych rewidentów nad nr 7143.
2. Wyboru dokonano w dniu 25 czerwca 2016 r.
3. Hydrotor nie korzystał z usług wybranego podmiotu. Biegły Rewident Pan Czesław Pniewski badał sprawozdania jednostkowe i skonsolidowane Hydrotor S.A w latach 2006 -2010 w ramach umów zawartych z UZR-CBR Poznań oraz za 2015 r. według zawartej z jego kancelaria umową.
4. Wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych dokonała Rada Nadzorcza „Hydrotor” S.A. zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi (Uchwała nr 15/18/2016),
5. Umowa z wybranym podmiotem dotyczyć będzie badania sprawozdań jednostkowych i skonsolidowanych, jak również przeglądu śródrocznego sprawozdania jednostkowego Hydrotor S.A. i Grupy Kapitałowej Hydrotor za 2016 r.

Wiesław Wruck – Członek Zarządu