Producent nowoczesnych rozwiązań hydrauliki siłowej.
Menu
Zarząd PHS Hydrotor S.A. z siedzibą w Tucholi działając zgodnie z § 38 ust. 1 pkt. 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim oraz mając na względzie porządek obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 28. czerwca 2014 roku na godz. 10:00 (przekazany raportem bieżącym nr 17/2014 w dniu 30. maja 2014 r.), poniżej przekazuje treść projektów uchwał
Uchwała nr 1/VI/2014 – Projekt
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor? S.A. w Tucholi z dnia 28.06.2014 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
§ 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS „HYDROTOR? S.A. w Tucholi, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki ????????????????????????????
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
Uchwała nr 2/VI/2014 – Projekt
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor? S.A. w Tucholi z dnia 28.06.2014 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad
§ 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS „HYDROTOR? S.A. w Tucholi przyjmuje następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, zgodny z ogłoszeniem zamieszczonym w dniu 30.05.2014 r. na stronie internetowej Spółki, na zasadach określonych w art. 402(1) oraz 402(2) kodeksu spółek handlowych:
1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i sporządzenie listy obecności.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia ważnych uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków oraz Komisji Skrutacyjnej.
6. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2013 r.
7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania za 2013 r. i ocena sytuacji Spółki
8. Podjęcie uchwały o rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Spółki za 2013 r.
9. Podjecie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2013 r.
10. Podjecie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej
11. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z działalności Grupy Kapitałowej HYDROTOR za 2013 r.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2013 roku.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2013 roku.
14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia ilości członków Rady Nadzorczej.
15. Wybory Rady Nadzorczej.
16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad i wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej
17. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku.
18. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
Uchwała nr 3/VI/2014 – Projekt
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor? S.A. w Tucholi z dnia 28.06.2014 r.
w sprawie wyboru Komisji Uchwał i Wniosków oraz Komisji Skrutacyjnej
§ 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS „HYDROTOR? S.A. w Tucholi, wybiera Komisję Uchwał i Wniosków Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki w składzie:
????????????????????????????..
????????????????????????????..
§ 2. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS „HYDROTOR? S.A. w Tucholi, wybiera Komisję Skrutacyjną Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki w składzie:
????????????????????????????..
????????????????????????????..
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
Uchwała nr 4/VI/2014 – Projekt
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor? S.A. w Tucholi z dnia 28.06.2014 r.
w sprawie podjęcia uchwały o rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Spółki za 2013 r.
§ 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS „HYDROTOR? S.A. w Tucholi, na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 kodeksu spółek handlowych zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki, obejmujące:
1. Sprawozdanie z sytuacji finansowej wskazujące stan aktywów i pasywów w kwocie 91.804.232,32 zł
2. Sprawozdanie z całkowitych dochodów Wskazujące odpowiednio:
– przychody netto w kwocie 62.836.391,62 zł
– zysk brutto w kwocie 6.201.012,99 zł
– zysk netto w kwocie 5.418.587,91 zł
– całkowity dochód ogółem 5.343.587,91 zł
3. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wskazujące ich wysokość w kwocie 67.186.178,22 zł
4. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych wskazujące stan środków pieniężnych w kwocie 5.816.588,24 zł
5. Informację dodatkową
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
Uchwała nr 5/VI/2014 – Projekt
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor? S.A. w Tucholi z dnia 28.06.2014 r.
w sprawie podjęcia uchwały o rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu Spółki za 2013 r.
§ 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS „HYDROTOR? S.A. w Tucholi, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2013 r.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 6/VI/2014 – Projekt
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor? S.A. w Tucholi z dnia 28.06.2014 r.
w sprawie podjęcia uchwały o rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za 2013r.
§ 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS „HYDROTOR? S.A. w Tucholi zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za 2013 r.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 7/VI/2014 – Projekt
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor? S.A. w Tucholi z dnia 28.06.2014 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania grupy kapitałowej HYDROTOR za 2013 r.
§ 1. Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS HYDROTOR? S.A. w Tucholi zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej oraz skonsolidowane sprawozdanie grupy kapitałowej HYDROTOR za 2013 r. składające się z:
? wprowadzenia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego
? skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2013 r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 109.237 tys. zł
? skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów za rok obrotowy 2013 wykazujące zysk netto w wysokości 6.709 tys. zł oraz całkowity dochód w wysokości 6.618 tys. zł, w tym przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 6.615 tys. zł.
? skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. wykazującego stan kapitału własnego w wysokości 77.939 tys. zł
? skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. wykazującego stan środków pieniężnych netto w wysokości 8.303 tys. zł
? not objaśniających do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 8/VI/2014 – Projekt
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor? S.A. w Tucholi z dnia 28.06.2014 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Wacławowi Kropińskiemu za 2013 r.
§ 1. Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS HYDROTOR? S.A. w Tucholi, udziela Prezesowi Zarządu Panu Wacławowi Kropińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
Uchwała nr 9/VI/2014 – Projekt
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor? S.A. w Tucholi z dnia 28.06.2014 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Januszowi Czapiewskiemu za 2013 r.
§ 1. Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS HYDROTOR? S.A. w Tucholi, udziela Członkowi Zarządu Panu Januszowi Czapiewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
Uchwała nr 10/VI/2014 – Projekt
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor? S.A. w Tucholi z dnia 28.06.2014 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Czesławowi Główczewskiemu za 2013 r.
§ 1. Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS HYDROTOR? S.A. w Tucholi, udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Czesławowi Główczewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
Uchwała nr 11/VI/2014 – Projekt
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor? S.A. w Tucholi z dnia 28.06.2014 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Mariuszowi Lewickiemu za 2013 r.
§ 1. Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS HYDROTOR? S.A. w Tucholi, udziela Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Mariuszowi Lewickiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
Uchwała nr 12/VI/2014 – Projekt
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor? S.A. w Tucholi z dnia 28.06.2014 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Januszowi Deja za 2013 r.
§ 1. Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS HYDROTOR? S.A. w Tucholi, udziela Sekretarzowi Rady Nadzorczej Panu Januszowi Deja absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
Uchwała nr 13/VI/2014 – Projekt
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor? S.A. w Tucholi z dnia 28.06.2014 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Mieczysławowi Zwolińskiemu za 2013 r.
§ 1. Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS HYDROTOR? S.A. w Tucholi, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Mieczysławowi Zwolińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
Uchwała nr 14/VI/2014 – Projekt
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor? S.A. w Tucholi z dnia 28.06.2014 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Ryszardowi Bodziachowskiemu za 2013 r.
§ 1. Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS HYDROTOR? S.A. w Tucholi, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Ryszardowi Bodziachowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
Uchwała nr 15/VI/2014 – Projekt
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor? S.A. w Tucholi z dnia 28.06.2014 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Waldemarowi Stachowiakowi za 2013 r.
§ 1. Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS HYDROTOR? S.A. w Tucholi, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Waldemarowi Stachowiakowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
Uchwała nr 16/VI/2014 – Projekt
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor? S.A. w Tucholi z dnia 28.06.2014 r.
w sprawie ustalenia ilości członków Rady Nadzorczej PHS HYDROTOR? S.A. w Tucholi
§ 1. Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS HYDROTOR? S.A. w Tucholi na podstawie § 15 Statutu Spółki na członka Rady Nadzorczej ustala, że Rada Nadzorcza w następnej kadencji składać się będzie z ? członków.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
Uchwała nr 17/VI/2014 – Projekt
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor? S.A. w Tucholi z dnia 28.06.2014 r.
w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej PHS HYDROTOR? S.A. w Tucholi
§ 1. Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS HYDROTOR? S.A. w Tucholi na podstawie § 15 Statutu Spółki na członka Rady Nadzorczej wybiera
Pana (Panią) ?????.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
Uchwała nr 18/VI/2014 – Projekt
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor? S.A. w Tucholi z dnia 28.06.2014 r.
w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej PHS HYDROTOR? S.A. w Tucholi
§ 1. Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS HYDROTOR? S.A. w Tucholi na podstawie § 15 Statutu Spółki na członka Rady Nadzorczej wybiera
Pana (Panią) ?????.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
Uchwała nr 19/VI/2014 – Projekt
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor? S.A. w Tucholi z dnia 28.06.2014 r.
w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej PHS HYDROTOR? S.A. w Tucholi
§ 1. Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS HYDROTOR? S.A. w Tucholi na podstawie § 15 Statutu Spółki na członka Rady Nadzorczej wybiera
Pana (Panią) ?????.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
Uchwała nr 20/VI/2014 – Projekt
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor? S.A. w Tucholi z dnia 28.06.2014 r.
w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej PHS HYDROTOR? S.A. w Tucholi
§ 1. Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS HYDROTOR? S.A. w Tucholi na podstawie § 15 Statutu Spółki na członka Rady Nadzorczej wybiera
Pana (Panią) ?????.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
Uchwała nr 21/VI/2014 – Projekt
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor? S.A. w Tucholi z dnia 28.06.2014 r.
w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej PHS HYDROTOR? S.A. w Tucholi
§ 1. Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS HYDROTOR? S.A. w Tucholi na podstawie § 15 Statutu Spółki na członka Rady Nadzorczej wybiera
Pana (Panią) ?????.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
Uchwała nr 22/VI/2014 – Projekt
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor? S.A. w Tucholi z dnia 28.06.2014 r.
w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej PHS HYDROTOR? S.A. w Tucholi
§ 1. Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS HYDROTOR? S.A. w Tucholi na podstawie § 15 Statutu Spółki na członka Rady Nadzorczej wybiera
Pana (Panią) ?????.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
Uchwała nr 23/VI/2014 – Projekt
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor? S.A. w Tucholi z dnia 28.06.2014 r.
sprawie ustalenia zasad i wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej
§ 1. Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS HYDROTOR S.A. w Tucholi ustala następującą zasadę wynagradzania członków Rady Nadzorczej:
Wynagradzanie Członków Rady Nadzorczej ustalane jest każdorazowo na kadencję.
§ 2. Wynagrodzenie miesięczne nowo wybranych członków Rady Nadzorczej na kadencję 2014-2017 ustala się w wysokości ??. zł miesięcznie.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
Uchwała nr 24/VI/2014 – Projekt
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A. w Tucholi z dnia 28.06.2014 r.
w sprawie podziału zysku
§ 1. Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS „HYDROTOR” S.A. w Tucholi podejmuje uchwałę o następującym podziale zysku za 2013 r. w wysokości 5.418.587,91 zł
1. kwotę 4.796.600,00 zł przeznaczyć na dywidendę (2,00 zł na 1 akcję)
2. kwotę 621.987,91 zł przeznaczyć na kapitał zapasowy
Prawo do dywidendy ustala się wg stanu posiadania akcji na dzień 11.09.2014 r.
Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień: 02.10.2014 r.
§ 2. uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
Wacław Kropiński – Prezes
Janusz Czapiewski – Członek Zarządu