Producent nowoczesnych rozwiązań hydrauliki siłowej.
Menu

Zarząd PHS „Hydrotor” S.A. informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło w dniu 30 czerwca 2018 r. uchwałę nr 26/VI/2018 o wypłacie dywidendy.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przeznaczyło na dywidendę kwotę 4.796.600,00 zł z zysku za 2017r.

Wysokość dywidendy na jedna akcję wynosi 2,00 zł brutto.

Prawo do dywidendy ustalono według stanu posiadania akcji na dzień 14 sierpnia 2018 r., natomiast termin wypłaty ustalono na dzień 06 września 2018 r.
Do wypłaty dywidendy uprawnionych jest 290.200 akcji imiennych serii A i B oraz 2.108.100 akcji na okaziciele serii A, B i C.
Podstawa prawna: § 19 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez Emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Wacław Kropiński – Prezes
Wiesław Wruck – Członek Zarządu