Producent nowoczesnych rozwiązań hydrauliki siłowej.
Menu
W nawiązaniu do treści raportu bieżącego nr 18/2010 z dnia 11 sierpnia 2010 r. Zarząd HYDROTOR S.A. (Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu 20 września 2010 r. Zarząd HYDROTOR S.A. podpisał z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości z siedzibą w Warszawie umowę o dofinansowanie projektu „Opracowanie i wdrożenie innowacyjnych technologii wysokoefektywnych procesów precyzyjnej obróbki oraz technologii pomiarowych wielkogabarytowych elementów maszyn”. Projekt realizowany będzie w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 stanowiący program pomocowy o numerze referencyjnym X325/2009

1. Data zawarcia znaczącej umowy: 20-09-2010 r.

2. Oznaczenie stron umowy

a) Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości z siedzibą w Warszawie 00-834 Warszawa ul. Pańska 81/83

b) Przedsiębiorstwo Hydrauliki Siłowej Hydrotor Spółka Akcyjna 89-500 Tuchola; ul. Chojnicka 72

3.Oznaczenie przedmiotu umowy: udzielenie dofinansowania na realizacje Projektu „Opracowanie i wdrożenie innowacyjnych technologii wysokoefektywnych procesów precyzyjnej obróbki oraz technologii pomiarowych wielkogabarytowych elementów maszyn” ze środków publicznych w ramach POIG oraz określenie praw i obowiązków Stron Umowy związanych z realizacją Projektu w zakresie zarządzania, rozliczania, monitorowania, sprawozdawczości i kontroli, a także w zakresie informacji i promocji

4. Istotne warunki umowy:

a) Całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 27.121,5 tys. zł, w tym całkowita kwota wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem związanych z realizacja I Etapu Projektu 1.712,9 tys. zł, całkowita kwota wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem związanych z realizacją II Etapu Projektu 23.450,0 tys. zł,

b) Wysokość dofinansowania: Po spełnieniu warunków wynikających z umowy oraz Rozporządzenia PARP zobowiązuje się udzielić dofinansowania na realizację I Etapu Projektu do maksymalnej wysokości 428,2 tys. zł (do 25% kwoty wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem) oraz na realizację II Etapu Projektu do maksymalnej wysokości 11.725,0 tys. zł (do 50% kwoty wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem)

5. Jako zabezpieczenie należytego wykonania zobowiązań wynikających z Umowy Spółka wystawiła do dyspozycji PARP weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową do wysokości przyznanego dofinansowania wraz z odsetkami.

6. Warunki wynikające z umowy nie odbiegają od standardowej umowy związanej z dofinansowaniem projektów w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, dostępnej na stronach PARP

7. Oznaczenie kryterium uznania umowy za znaczącą: Jako kryterium uznania umowy za znaczącą Emitent przyjmuje 10% kapitałów własnych.

 

Wacław Kropiński – Prezes