Producent nowoczesnych rozwiązań hydrauliki siłowej.
Menu

Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt. 6 oraz § 12 Rozporz?dzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bie??cych i okresowych, Zarz?d Przedsi?biorstwa Hydrauliki Si?owej Hydrotor S.A. zawiadamia o otrzymaniu informacji o zakupie w dniu 19.01.2011 r. akcji Hydrotor S.A. przez podmiot powi?zany – Cz?onka Rady Nadzorczej.

Liczba nabytych akcji: 1.522 sztuk

?rednia jednostkowa cena nabycia papieru warto?ciowego: 33,88 z?.

Cz?onek Rady Nadzorczej posiada obecnie: 55 522 sztuk akcji, co stanowi 2,32% udzia?u w kapitale zak?adowym oraz 1,43% liczby g?osów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

Cz?onek Rady Nadzorczej nie wyrazi? zgody na publikacj? danych osobowych.

Wac?aw Kropi?ski – Prezes