Producent nowoczesnych rozwiązań hydrauliki siłowej.
Menu

Zarząd Hydrotor SA informuje, że w dniu 8 stycznia 2020 roku otrzymał powiadomienie od PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. będącego akcjonariuszem Emitenta o fakcie zwiększenia stanu posiadania ogólnej liczby głosów w PHS „Hydrotor” S.A. powyżej 10% ogólnej liczby głosów.

W wyniku zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela uległ zwiększeniu procentowy udział w ogólnej liczbie głosów Spółki z 9,796 % do 11,496 %

Stan posiadania akcjonariusza nie uległ zmianie i wynosi 348.650 szt. akcji/ głosów co stanowi 11,496 % udziału w ogólnej liczbie głosów oraz 14,537 % udziału w kapitale zakładowym.

Przed opisaną wyżej zmianą PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. posiadało 348.650 akcji/głosów co stanowiło 9,796 % udziału w ogólnej liczbie głosów oraz 14,537 % udziału w kapitale zakładowym.

PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. poinformowało, że nie istnieją podmioty od niego zależne, które posiadałyby akcje Emitenta, jak również że nie posiada żadnych instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt 7 i 8 ustawy o ofercie publicznej.

Nie została także zawarta umowa zawierająca postanowienie dotyczące przekazania uprawnień do wykonywania prawa głosu na walnym zgromadzeniu.

W załączeniu do niniejszego raportu Emitent przekazuje treść otrzymanego zawiadomienia.

Załącznik do raportu RB 2/2020

Mariusz Lewicki – Prezes
Wiesław Wruck – Członek Zarządu
2020-01-09 08:45:04