Producent nowoczesnych rozwiązań hydrauliki siłowej.
Menu

Zarząd PHS „Hydrotor” S.A. w załączeniu przekazuje Ogłoszenie o zwołaniu Nazdwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PHS „Hydrotor” S.A. wraz z jego porządkiem obrad.
Podstawa prawna raportu: § 38 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Wacław Kropiński – Prezes

Wiesław Wruck – Członek Zarządu