Producent nowoczesnych rozwiązań hydrauliki siłowej.
Menu

Zarząd PHS Hydrotor S.A. z siedzibą w Tucholi działając zgodnie z § 38 ust. 1 pkt. 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim oraz mając na względzie porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 04. grudnia 2010 roku na godz. 10:00 (przekazany raportem bieżącym nr 23/2010 w dniu 02. listopada 2010 r.), ponizej przekazuje treść projektów uchwał:

Uchwała nr 1/XII/2010 – PROJEKT

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A. w Tucholi z dnia 04.12.2010 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki

§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS „HYDROTOR” S.A. w Tucholi, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki „”””””””””””””

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała nr 2/XII/2010 – PROJEKT

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A. w Tucholi z dnia 04.12.2010 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki

§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS „HYDROTOR” S.A. w Tucholi przyjmuje następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, zgodny z ogłoszeniem zamieszczonym w dniu 02.11.2010 r. na stronie internetowej Spółki, na zasadach określonych w art. 4021 oraz 4022 kodeksu spółek handlowych:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i sporządzenie listy obecności

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do powzięcia ważnych uchwał

4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

5. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków oraz Komisji Skrutacyjnej

6. Wybory uzupełniające do Rady Nadzorczej

7. Wolne wnioski

8. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała nr 3/XII/2010 – PROJEKT

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej Hydrotor” S.A. w Tucholi z dnia 04.12.2010 r.

w sprawie wyboru Komisji Uchwał i Wniosków oraz Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki

§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS „HYDROTOR” S.A. w Tucholi, wybiera Komisję Uchwał i Wniosków Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki w składzie:

„”””””””””””””..

„”””””””””””””..

„”””””””””””””.

§ 2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS „HYDROTOR” S.A. w Tucholi, wybiera Komisję Skrutacyjną Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki w składzie:

„”””””””””””””..

„”””””””””””””..

„”””””””””””””.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała nr 4/XII/2010 – PROJEKT

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej

„Hydrotor” S.A. w Tucholi z dnia 04.12.2010 r.

w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS „HYDROTOR” S.A. w Tucholi na skutek rezygnacji odwołuje Pana Tomasza Bukowskiego ze składu Rady Nadzorczej

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała nr 5/XII/2010 – PROJEKT

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej

„Hydrotor” S.A. w Tucholi z dnia 04.12.2010 r.

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje do składu Rady Nadzorczej na okres bieżącej kadencji Pana (ią) „”… na członka Rady Nadzorczej

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wacław Kropiński – Prezes