Producent nowoczesnych rozwiązań hydrauliki siłowej.
Menu
W związku z pomyłka pisarską – data uchwały było 22 czerwca 2014 – winno być 28 czerwca 2014 r. Zarząd PHS „Hydrotor” przesyła ponownie treść raportu bieżącego
Zarząd PHS „Hydrotor” S.A. informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło w dniu 28 czerwca 2014 r. uchwałę nr 24/VI/2014 o wypłacie dywidendy.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przeznaczyło na dywidendę kwotę 4.796.600,00 zł z zysku za 2013 r.
Wysokość dywidendy na jedna akcję wynosi 2,00 zł brutto.
Prawo do dywidendy ustalono według stanu posiadania akcji na dzień 11 września 2014 r., natomiast termin wypłaty ustalono na dzień 02 październik 2014 r.
Do wypłaty dywidendy uprawnionych jest 329.290 akcji imiennych serii A i B oraz 2.069.010 akcji na okaziciele serii A, B i C.
Podstawa prawna: § 38 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez Emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Wacław Kropiński – Prezes
Janusz Czapiewski – Członek Zarządu