Producent nowoczesnych rozwiązań hydrauliki siłowej.
Menu

Zarząd Hydrotr SA przekazuje do publicznej wiadomości treści uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Hydrotor S.A . w dniu 4 grudnia 2010 roku. Jednocześnie Zarząd Hydrotor SA informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 7 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Wacław Kropiński – Prezes

Janusz Czapiewski – Członek Zarządu