Producent nowoczesnych rozwiązań hydrauliki siłowej.
Menu

Zarząd PHS „Hydrotor” S.A. informuje, że w związku z wnioskami akcjonariuszy na podstawie podjętych uchwał z dniem 30 grudnia 2010 r. uległy zmianie prawa z akcji imiennych uprzywilejowanych

1) wskazanie papierów wartościowych emitenta, z których prawa zostały zmienione, z podaniem ich liczby;

– akcje imienne uprzywilejowane 40.600 szt.

2) wskazanie podstaw prawnych podjętych działań:

– § 3. pkt 4 Statutu Spółki

– Uchwała Nr 106/Pro67/2007 Zarządu PHS „Hydrotor” S.A. z dnia 12 grudnia 2007 r.

– Uchwała Rady Nadzorczej Nr 02/28/07 z dnia 12 grudnia 2007 r.

– Uchwała Zarządu KDPW Nr 886/10 z dnia 27.12.2010 r.

3) pełny opis praw z papierów wartościowych przed i po zmianie – w zakresie tych zmian; przed zmianą- akcje imienne uprzywilejowane – stosunek głosów na WZA Spółki 1:5 po zmianie – akcje zwykłe na okaziciela stosunek głosów 1:1

4) wpływu zamiany akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu na akcje na okaziciela:

a) liczba akcji imiennych, które podlegały zamianie 40.600 szt.,

b) ogólna liczba głosów na walnym zgromadzeniu emitenta po dokonaniu zamiany 3.882.420

Spółka przewiduje, że powyższe akcje zostaną wprowadzone do obrotu publicznego z dniem 25 stycznia 2011 r.

Wacław Kropiński – Prezes Zarządu
Janusz Czapiewski – Członek Zarządu