Producent nowoczesnych rozwiązań hydrauliki siłowej.
Menu
Zgodnie z art. 69.1 ppkt. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Zarząd Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A. zawiadamia o otrzymaniu informacji o przekroczeniu 5% progu ogólnej ilości głosów przez Pana Mariusza Lewickiego – oddelegowanego Członka Rady Nadzorczej do pełnienia funkcji Członka Zarządu.
Pan Mariusz Lewicki w dniu 09.10.2014 r. w ramach sesji zwykłej zakupił 3.949 szt. akcji zwykłych na okaziciela w wyniku czego posiada obecnie wraz z osoba jemu bliską 186.000 szt. akcji zwykłych dających prawo do 186.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 5,01% ogólnej ilości głosów i 7,76% udziału w kapitale zakładowym Spółki.
Przed dokonaniem powyższej transakcji Pan Mariusz Lewicki posiadał 182.051 szt. akcji uprawniających do oddania 182.051 głosów na Walnym Zgromadzeniu co stanowiło 4,89% ogólnej ilości głosów i 7,60 % kapitału zakładowego.
Wacław Kropiński – Prezes
Mariusz Lewicki – Członek Zarządu