Producent nowoczesnych rozwiązań hydrauliki siłowej.
Menu
Zgodnie z art. 69.1 ppkt. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Zarząd Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A. zawiadamia o otrzymaniu informacji o przekroczeniu 10%. -towego progu ogólnej ilości głosów przez Pana Ryszarda Bodziachowskiego – Członka Rady Nadzorczej.
Pan Ryszard Bodziachowski w dniach 23 do 27.10.2014 r. w ramach sesji zwykłej zakupił 710 szt. akcji zwykłych na okaziciela w wyniku czego posiada obecnie wraz z osoba jemu bliską 371.750 szt. akcji zwykłych dających prawo do 371.750 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 10,01% ogólnej ilości głosów i 15,50% udziału w kapitale zakładowym Spółki.
Przed dokonaniem powyższej transakcji Pan Ryszard Bodziachowski posiadał 371.040 szt. akcji uprawniających do oddania 371.040 głosów na Walnym Zgromadzeniu co stanowiło 9,99% ogólnej ilości głosów i 15,47 % kapitału zakładowego.
Członek Rady Nadzorczej oświadczył, że w perspektywie 12 miesięcy nie wyklucza nabywania lub zbywania akcji Spółki w zależności od sytuacji rynkowej na GPW oraz wyników finansowych grupy kapitałowej Hydrotor S.A.
Wacław Kropiński – Prezes
Mariusz Lewicki – Członek Zarządu