Producent nowoczesnych rozwiązań hydrauliki siłowej.
Menu
Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt. 6 oraz § 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych, Zarząd Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A. zawiadamia o otrzymaniu informacji o podjęciu w dniu 30 marca 2016r. przez KDPW uchwały nr 194/16 dotyczącej konwersji akcji imiennych na akcje na okaziciela.
W wyniku podjętych uchwał oraz w związku z wnioskami akcjonariuszy z dniem 31 marca 2016r. ulegną zmianie prawa z akcji imiennych uprzywilejowanych. Akcje te staną się akcjami zwykłymi na okaziciela.
1) wskazanie papierów wartościowych emitenta, z których prawa zostały zmienione, z podaniem ich liczby – akcje imienne uprzywilejowane 39.090 szt.
2) wskazanie podstaw prawnych podjętych działań:
– § 3. pkt 4 Statutu Spółki
– Uchwała Nr 106/Pro67/2007 Zarządu PHS „Hydrotor? S.A. z dnia 12 grudnia 2007 r.
– Uchwała Rady Nadzorczej Nr 02/28/07 z dnia 12 grudnia 2007 r.
– Uchwała Zarządu KDPW Nr 194/16 z dnia 30.03.2016 r.
3) pełny opis praw z papierów wartościowych przed i po zmianie – w zakresie tych zmian;
– przed zmianą – akcje imienne uprzywilejowane – stosunek głosów na WZA Spółki 1:5
– po zmianie – akcje zwykłe na okaziciela stosunek głosów 1:1
4) wpływ zamiany akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu na akcje na okaziciela:
a) liczba akcji imiennych, które podlegały zamianie 39.090 szt.
b) ogólna liczba głosów na walnym zgromadzeniu emitenta po dokonaniu zamiany 3.559.100
Spółka przewiduje, że powyższe akcje zostaną wprowadzone do obrotu publicznego z dniem 25 kwietnia 2016r.
Wacław Kropiński – Prezes
Wiesław Wruck – Członek Zarządu

.