Producent nowoczesnych rozwiązań hydrauliki siłowej.
Menu

Zarząd PHS „Hydrotor” S.A. w Tucholi informuje, że w raporcie rocznym Spółki przekazanym w dniu 30 kwietnia 2012 r. błędnie wykazano niektóre pozycje bilansowe wg stanu na 31 grudnia 2011 r.

Korekta dotyczy następujących pozycji bilansu:

Razem kapitały własne wykazano 64 143 winno być 64 219

Zyski zatrzymane wykazano 4 266 winno być 4 366

Zobowiązania krótkoterminowe wykazano 5 029 winno być 5 131

Pozostałe sprawozdania Spółki tj. sprawozdanie z całkowitych dochodów, sprawozdanie z przepływów pieniężnych oraz sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym oraz noty są prawidłowe.

W załączniku do raportu przedstawiono Bilans Spółki po uwzględnieniu powyższych korekt.

Wacław Kropiński – Prezes