Producent nowoczesnych rozwiązań hydrauliki siłowej.
Menu

Zarząd PHS Hydrotor S.A. z siedzibą w Tucholi działając zgodnie z § 38 ust. 1 pkt. 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim oraz mając na względzie porządek obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 18. czerwca 2011 roku na godz. 10:00 (przekazany raportem bieżącym nr 7/2011 w dniu 20. maja 2011 r.), przekazuje w załączeniu treść projektów uchwał

Uchwała nr 1/VI/2011 – Projekt

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej

„Hydrotor” S.A. w Tucholi z dnia 18.06.2011 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki

§ 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS „HYDROTOR” S.A. w Tucholi, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki „”””””””””””””

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała nr 2/VI/2011 – Projekt

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej

„Hydrotor” S.A. w Tucholi z dnia 18.06.2011 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki

§ 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS „HYDROTOR” S.A. w Tucholi przyjmuje następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, zgodny z ogłoszeniem zamieszczonym w dniu 20.05.2011 r. na stronie internetowej Spółki, na zasadach określonych w art. 4021 oraz 4022 kodeksu spółek handlowych:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i sporządzenie listy obecności.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia ważnych uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

5. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.

6. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2010 r.

7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania za 2010 r. i ocena sytuacji Spółki

8. Podjęcie uchwały o rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Spółki.

9. Podjecie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2010 r.

10. Podjecie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej

11. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z działalności Grupy Kapitałowej HYDROTOR za 2010 r.

12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2010 roku.

13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2010 roku.

14. Podjęcie uchwały o zmianie Regulaminu Rady Nadzorczej.

15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad i wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej

16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia ilości członków Rady Nadzorczej.

17. Wybory Rady Nadzorczej.

18. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2010 r.

19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 3.ust. 1 Statutu Spółki.

20. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała nr 3/VI/2011 – Projekt

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej

„Hydrotor” S.A. w Tucholi z dnia 18.06.2011 r.

w sprawie wyboru Komisji Uchwał i Wniosków oraz Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki

§ 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS „HYDROTOR” S.A. w Tucholi, wybiera Komisję Uchwał i Wniosków Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki w składzie:

„”””””””””””””..

„”””””””””””””..

„”””””””””””””.

§ 2. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS „HYDROTOR” S.A. w Tucholi, wybiera Komisję Skrutacyjną Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki w składzie:

„”””””””””””””..

„”””””””””””””..

„”””””””””””””.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała nr 4/VI/2011 – Projekt

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej

„Hydrotor” S.A. w Tucholi z dnia 18.06.2011 r.

w sprawie podjęcia uchwały o rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Spółki

za 2010 r.

§ 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS „HYDROTOR” S.A. w Tucholi, na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 kodeksu spółek handlowych zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki, obejmujące:

1. Sprawozdanie z sytuacji finansowej wskazujące stan aktywów i pasywów w kwocie 66.978.280,91 zł

2. Sprawozdanie z całkowitych dochodów Wskazujące odpowiednio:

– przychody netto w kwocie 51.859.510,63 zł

– zysk brutto w kwocie 5.037.632,48 zł

– zysk netto w kwocie 4.294.962,57 zł

3. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wskazujący ich wysokość w kwocie 62.293.219,65

4. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych wskazujące stan środków pieniężnych w kwocie 7.411.624,06 zł

5. informację dodatkową

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała nr 5/VI/2011 – Projekt

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej

„Hydrotor” S.A. w Tucholi z dnia 18.06.2011 r.

w Tucholi w sprawie podjęcia uchwały o rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu Spółki za 2010 r.

§ 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS „HYDROTOR” S.A. w Tucholi, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2010 r.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 6/VI/2011 – Projekt

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej

„Hydrotor” S.A. w Tucholi z dnia 18.06.2011 r.

w sprawie podjęcia uchwały o rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za 2010 r.

§ 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS „HYDROTOR” S.A. w Tucholi zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za 2010 r.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 7/VI/2011 – Projekt

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej

„Hydrotor” S.A. w Tucholi z dnia 18.06.2011 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania grupy kapitałowej HYDROTOR za 2010 r.

§ 1. Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS HYDROTOR” S.A. w Tucholi zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej oraz skonsolidowane sprawozdanie grupy kapitałowej HYDROTOR za 2010 r. składające się z:

– wprowadzenia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego

– skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2010 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 90.484 tys. zł

– skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów za rok obrotowy 2010 wykazujący zysk netto w wysokości 4.216 tys. zł

– skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za okres obrotowy od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r. wykazującego stan kapitału własnego w wysokości 68.984 tys. zł

– skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r. wykazującego stan środków pieniężnych netto w wysokości 9.496 tys. zł

– not objaśniających do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 8/VI/2011 – Projekt

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej

„Hydrotor” S.A. w Tucholi z dnia 18.06.2011 r.

w sprawie udzielenia przez Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS HYDROTOR” S.A. w Tucholi absolutorium za 2010 r. Prezesowi Wacławowi Kropińskiemu

§ 1. Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS HYDROTOR” S.A. w Tucholi, udziela Prezesowi Zarządu Panu Wacławowi Kropińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała nr 9/VI/2011 – Projekt

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej

„Hydrotor” S.A. w Tucholi z dnia 18.06.2011 r.

w sprawie udzielenia przez Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS HYDROTOR” S.A. w Tucholi absolutorium za 2010 r. Członkowi Zarządu Januszowi Czapiewskiemu

§ 1. Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS HYDROTOR” S.A. w Tucholi, udziela Członkowi Zarządu Panu Januszowi Czapiewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała nr 10/VI/2011 – Projekt

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej

„Hydrotor” S.A. w Tucholi z dnia 18.06.2011 r.

w sprawie udzielenia przez Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS HYDROTOR” S.A. w Tucholi absolutorium za 2010 r. Członkowi Rady Nadzorczej Panu Czesławowi Główczewskiemu

§ 1. Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS HYDROTOR” S.A. w Tucholi, udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Czesławowi Główczewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała nr 11/VI/2011 – Projekt

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej

„Hydrotor” S.A. w Tucholi z dnia 18.06.2011 r.

w sprawie udzielenia przez Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS HYDROTOR” S.A. w Tucholi absolutorium za 2010 r. Członkowi Rady Nadzorczej Panu Mariuszowi Lewickiemu

§ 1. Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS HYDROTOR” S.A. w Tucholi, udziela Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Mariuszowi Lewickiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała nr 12/VI/2011 – Projekt

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej

„Hydrotor” S.A. w Tucholi z dnia 18.06.2011 r.

w sprawie udzielenia przez Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS HYDROTOR” S.A. w Tucholi absolutorium za 2010 r. Członkowi Rady Nadzorczej Panu Januszowi Deja

§ 1. Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS HYDROTOR” S.A. w Tucholi, udziela Sekretarzowi Rady Nadzorczej Panu Januszowi Deja absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała nr 13/VI/2011 – Projekt

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej

„Hydrotor” S.A. w Tucholi z dnia 18.06.2011 r.

w sprawie udzielenia przez Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS HYDROTOR” S.A. w Tucholi

absolutorium za 2010 r. Członkowi Rady Nadzorczej Panu Mieczysławowi Zwolińskiemu

§ 1. Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS HYDROTOR” S.A. w Tucholi, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Mieczysławowi Zwolińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała nr 14/VI/2011 – Projekt

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej

„Hydrotor” S.A. w Tucholi z dnia 18.06.2011 r.

w sprawie udzielenia przez Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS HYDROTOR” S.A. w Tucholi absolutorium za 2010 r. Członkowi Rady Nadzorczej Panu Tomaszowi Bukowskiemu

§ 1. Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS HYDROTOR” S.A. w Tucholi, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Tomaszowi Bukowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2010 r. do 04.12.2010 r.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała nr 15/VI/2011 – Projekt

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej

„Hydrotor” S.A. w Tucholi z dnia 18.06.2011 r.

w sprawie udzielenia przez Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS HYDROTOR” S.A. w Tucholi absolutorium za 2010 r. Członkowi Rady Nadzorczej Panu Waldemarowi Stachowiakowi

§ 1. Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS HYDROTOR” S.A. w Tucholi, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Waldemarowi Stachowiakowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 4.12.2010 r. do 31.12.2010 r.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała nr 16/VI/2011 – Projekt

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej

„Hydrotor” S.A. w Tucholi z dnia 18.06.2011 r

w sprawie dokonania zmiany w Regulaminie Rady Nadzorczej PHS HYDROTOR” S.A. w Tucholi

§ 1. Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS HYDROTOR” S.A. w Tucholi w § 4 Regulaminu Rady Nadzorczej dotychczasową treść określa jako pkt. 1 oraz dodaje pkt. 2 o treści: 2. Przewodniczącym Rady Nadzorczej jest akcjonariusz – pracownik Spółki”

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała nr 17/VI/2011 – Projekt

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej

„Hydrotor” S.A. w Tucholi z dnia 18.06.2011 r.

sprawie ustalenia zasad i wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej

§ 1. Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS HYDROTOR” S.A. w Tucholi ustala następującą zasadę wynagradzania członków Rady Nadzorczej:

Wynagradzanie Członków Rady Nadzorczej ustalane jest każdorazowo na kadencję.

§ 2. Wynagrodzenie miesięczne nowo wybranych członków Rady Nadzorczej na kadencję 2011-2014 ustala się w wysokości 1.750 zł miesięcznie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała nr 18/VI/2011 – Projekt

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej

„Hydrotor” S.A. w Tucholi z dnia 18.06.2011 r.

sprawie ustalenia ilości członków Rady Nadzorczej PHS HYDROTOR” S.A. w Tucholi

§ 1. Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS HYDROTOR” S.A. w Tucholi na podstawie § 15 Statutu Spółki na członka Rady Nadzorczej ustala, że Rada Nadzorcza w następnej kadencji składać się będzie z … członków.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała nr 19/VI/2011 – Projekt

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej

„Hydrotor” S.A. w Tucholi z dnia 18.06.2011 r.

w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej PHS HYDROTOR” S.A. w Tucholi

§ 1. Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS HYDROTOR” S.A. w Tucholi na podstawie § 15 Statutu Spółki na członka Rady Nadzorczej wybiera

Pana (Panią) „”….

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała nr 20/VI/2011 – Projekt

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej

„Hydrotor” S.A. w Tucholi z dnia 18.06.2011 r.

w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej PHS HYDROTOR” S.A. w Tucholi

§ 1. Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS HYDROTOR” S.A. w Tucholi na podstawie § 15 Statutu Spółki na członka Rady Nadzorczej wybiera

Pana (Panią) „”….

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała nr 21/VI/2011 – Projekt

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej

„Hydrotor” S.A. w Tucholi z dnia 18.06.2011 r.

w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej PHS HYDROTOR” S.A. w Tucholi

§ 1. Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS HYDROTOR” S.A. w Tucholi na podstawie § 15 Statutu Spółki na członka Rady Nadzorczej wybiera

Pana (Panią) „”….

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała nr 22/VI/2011 – Projekt

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej

„Hydrotor” S.A. w Tucholi z dnia 18.06.2011 r.

w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej PHS HYDROTOR” S.A. w Tucholi

§ 1. Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS HYDROTOR” S.A. w Tucholi na podstawie § 15 Statutu Spółki na członka Rady Nadzorczej wybiera

Pana (Panią) „”….

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała nr 23/VI/2011 – Projekt

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej

„Hydrotor” S.A. w Tucholi z dnia 18.06.2011 r.

w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej PHS HYDROTOR” S.A. w Tucholi

§ 1. Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS HYDROTOR” S.A. w Tucholi na podstawie § 15 Statutu Spółki na członka Rady Nadzorczej wybiera

Pana (Panią) „”….

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała nr 24/VI/2011 – Projekt

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej

„Hydrotor” S.A. w Tucholi z dnia 18.06.2011 r.

w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej PHS HYDROTOR” S.A. w Tucholi

§ 1. Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS HYDROTOR” S.A. w Tucholi na podstawie § 15 Statutu Spółki na członka Rady Nadzorczej wybiera

Pana (Panią) „”….

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała nr 25/VI/2011 – Projekt

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej

„Hydrotor” S.A. w Tucholi z dnia 18.06.2011 r.

w sprawie podziału zysku za 2010 r.

§ 1. Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS „HYDROTOR” S.A. w Tucholi podejmuje uchwałę o następującym podziale zysku:

1. kwotę 1 199 150,00 zł przeznaczyć na dywidendę (0,50 zł na 1 akcję)

2. kwotę 3 095 812,57 zł przeznaczyć na kapitał zapasowy

Prawo do dywidendy ustala się wg stanu posiadania akcji na dzień 30.08.2011 r.

Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień: 15.09.2011 r.

§ 2. uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała nr 26/VI/2011 – Projekt

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej

„Hydrotor” S.A. w Tucholi z dnia 18.06.2011 r.

w sprawie zmiany Statutu Spółki

§ 1. Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS „HYDROTOR” S.A. w Tucholi podejmuje uchwałę o zmianie Statutu Spółki o następującej treści:

w § 3 Statutu Spółki

Wykreśla się dotychczasową treść § 3 ust. 1 Statutu w brzmieniu:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.796.600 złotych i jest podzielony na 257.420 akcji imiennych uprzywilejowanych serii „A” 154.210 akcji imiennych uprzywilejowanych serii „B” oraz 1.986.670 akcji zwykłych na okaziciela serii „A”, „B”, „C”. Wartość nominalna każdej akcji wynosi 2 zł.”

Nadaje się § 3 ust. 1 nowe, następujące brzmienie:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.796.600 złotych i jest podzielony na 232.620 akcji imiennych uprzywilejowanych serii „A” 138.410 akcji imiennych uprzywilejowanych serii „B” oraz 2.027.270 akcji zwykłych na okaziciela serii „A”, „B”, „C”. Wartość nominalna każdej akcji wynosi 2 zł.”

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Wacław Kropiński – Prezes