Producent nowoczesnych rozwiązań hydrauliki siłowej.
Menu

Zarząd PHS Hydrotor S.A. z siedzibą w Tucholi działając zgodnie z § 38 ust. 1 pkt. 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim oraz mając na względzie porządek obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 23. czerwca 2012 roku na godz. 10:00 (przekazany raportem bieżącym nr 8/2012 w dniu 24. maja 2012 r.), poniżej przekazuje treść projektów uchwał

Uchwała nr 1/VI/2012 – Projekt

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A. w Tucholi z dnia 23.06.2012 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki

§ 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS „HYDROTOR” S.A. w Tucholi, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki „”””””””””””””

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała nr 2/VI/2012 – Projekt

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A. w Tucholi z dnia 23.06.2012 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki

§ 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS „HYDROTOR” S.A. w Tucholi przyjmuje następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, zgodny z ogłoszeniem zamieszczonym w dniu 28.05.2012 r. na stronie internetowej Spółki, na zasadach określonych w art. 4021 oraz 4022 kodeksu spółek handlowych:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i sporządzenie listy obecności.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia ważnych uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

5. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków oraz Komisji Skrutacyjnej.

6. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2011 r.

7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania za 2011 r. i ocena sytuacji Spółki

8. Podjęcie uchwały o rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Spółki za 2011 r.

9. Podjecie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2011 r.

10. Podjecie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej

11. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z działalności Grupy Kapitałowej HYDROTOR za 2011 r.

12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2011 roku.

13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2011 roku.

14. Wybory Członków Zarządu.

15. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku.

16. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała nr 3/VI/2012 – Projekt

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A. w Tucholi z dnia 23.06.2012 r.

w sprawie wyboru Komisji Uchwał i Wniosków oraz Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki

§ 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS „HYDROTOR” S.A. w Tucholi, wybiera Komisję Uchwał i Wniosków Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki w składzie:

„”””””””””””””..

„”””””””””””””..

„”””””””””””””.

§ 2. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS „HYDROTOR” S.A. w Tucholi, wybiera Komisję Skrutacyjną Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki w składzie:

„”””””””””””””..

„”””””””””””””..

„”””””””””””””.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała nr 4/VI/2012 – Projekt

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A. w Tucholi z dnia 23.06.2012 r.

w sprawie podjęcia uchwały o rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Spółki

za 2011 r.

§ 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS „HYDROTOR” S.A. w Tucholi, na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 kodeksu spółek handlowych zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki, obejmujące:

1. Sprawozdanie z sytuacji finansowej wskazujące stan aktywów i pasywów w kwocie 84.437.041,36 zł

2. Sprawozdanie z całkowitych dochodów Wskazujące odpowiednio:

– przychody netto w kwocie 59.310.885,33 zł

– zysk brutto w kwocie 5.021.069,38 zł

– zysk netto w kwocie 4.192.752,89 zł

3. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wskazujący ich wysokość w kwocie 64.218.909,74

4. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych wskazujące stan środków pieniężnych w kwocie 9.913.144,45 zł

5. Informację dodatkową

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała nr 5/VI/2012 – Projekt

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A. w Tucholi z dnia 23.06.2012 r.

w Tucholi w sprawie podjęcia uchwały o rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu Spółki za 2011 r.

§ 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS „HYDROTOR” S.A. w Tucholi, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2011 r.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 6/VI/2012 – Projekt

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A. w Tucholi z dnia 23.06.2012 r.

w sprawie podjęcia uchwały o rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za 2011r.

§ 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS „HYDROTOR” S.A. w Tucholi zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za 2011 r.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 7/VI/2012 – Projekt

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A. w Tucholi z dnia 23.06.2012 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania grupy kapitałowej HYDROTOR za 2010 r.

§ 1. Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS HYDROTOR” S.A. w Tucholi zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej oraz skonsolidowane sprawozdanie grupy kapitałowej HYDROTOR za 2011 r. składające się z:

– wprowadzenia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego

– skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2011 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 105.486 tys. zł

– skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów za rok obrotowy 2011 wykazujący zysk netto w wysokości 7.710 tys. zł

– skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. wykazującego stan kapitału własnego w wysokości 75.121 tys. zł

– skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. wykazującego stan środków pieniężnych netto w wysokości 10.599 tys. zł

– not objaśniających do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 8/VI/2012 – Projekt

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A. w Tucholi z dnia 23.06.2012 r.

w sprawie udzielenia przez Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS HYDROTOR” S.A. w Tucholi absolutorium za 2011 r. Prezesowi Wacławowi Kropińskiemu

§ 1. Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS HYDROTOR” S.A. w Tucholi, udziela Prezesowi Zarządu Panu Wacławowi Kropińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała nr 9/VI/2012 – Projekt

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A. w Tucholi z dnia 23.06.2012 r.

w sprawie udzielenia przez Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS HYDROTOR” S.A. w Tucholi absolutorium za 2011 r. Członkowi Zarządu Januszowi Czapiewskiemu

§ 1. Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS HYDROTOR” S.A. w Tucholi, udziela Członkowi Zarządu Panu Januszowi Czapiewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała nr 10/VI/2012 – Projekt

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A. w Tucholi z dnia 23.06.2012 r.

w sprawie udzielenia przez Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS HYDROTOR” S.A. w Tucholi absolutorium za 2010 r. Członkowi Rady Nadzorczej Panu Czesławowi Główczewskiemu

§ 1. Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS HYDROTOR” S.A. w Tucholi, udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Czesławowi Główczewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała nr 11/VI/2012 – Projekt

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A. w Tucholi z dnia 23.06.2012 r.

w sprawie udzielenia przez Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS HYDROTOR” S.A. w Tucholi absolutorium za 2011 r. Członkowi Rady Nadzorczej Panu Mariuszowi Lewickiemu

§ 1. Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS HYDROTOR” S.A. w Tucholi, udziela Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Mariuszowi Lewickiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała nr 12/VI/2012 – Projekt

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A. w Tucholi z dnia 23.06.2012 r.

w sprawie udzielenia przez Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS HYDROTOR” S.A. w Tucholi absolutorium za 2011 r. Członkowi Rady Nadzorczej Panu Januszowi Deja

§ 1. Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS HYDROTOR” S.A. w Tucholi, udziela Sekretarzowi Rady Nadzorczej Panu Januszowi Deja absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała nr 13/VI/2012 – Projekt

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A. w Tucholi z dnia 23.06.2012 r.

w sprawie udzielenia przez Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS HYDROTOR” S.A. w Tucholi absolutorium za 2011 r. Członkowi Rady Nadzorczej Panu Mieczysławowi Zwolińskiemu

§ 1. Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS HYDROTOR” S.A. w Tucholi, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Mieczysławowi Zwolińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała nr 14/VI/2012 – Projekt

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A. w Tucholi z dnia 23.06.2012 r.

w sprawie udzielenia przez Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS HYDROTOR” S.A. w Tucholi absolutorium za 2011 r. Członkowi Rady Nadzorczej Panu Ryszardowi Bodziachowskiemu

§ 1. Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS HYDROTOR” S.A. w Tucholi, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Ryszardowi Bodziachowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 18.06.2011 r. do 31.12.2011 r.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała nr 15/VI/2012 – Projekt

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A. w Tucholi z dnia 23.06.2012 r.

w sprawie udzielenia przez Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS HYDROTOR” S.A. w Tucholi absolutorium za 2011 r. Członkowi Rady Nadzorczej Panu Waldemarowi Stachowiakowi

§ 1. Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS HYDROTOR” S.A. w Tucholi, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Waldemarowi Stachowiakowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała nr 16/VI/2012 – Projekt

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A. w Tucholi z dnia 23.06.2012 r.

w sprawie wyboru Zarządu PHS HYDROTOR” S.A. w Tucholi

§ 1. Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS HYDROTOR” S.A. w Tucholi na podstawie § 15 Statutu Spółki na Prezesa Zarządu wybiera

Pana (Panią) „”….

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała nr 17/VI/2012 – Projekt

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A. w Tucholi z dnia 23.06.2012 r.

w sprawie wyboru Zarządu PHS HYDROTOR” S.A. w Tucholi

§ 1. Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS HYDROTOR” S.A. w Tucholi na podstawie § 15 Statutu Spółki na Członka Zarządu wybiera

Pana (Panią) „”….

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała nr 18/VI/2012 – Projekt

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A. w Tucholi z dnia 23.06.2012 r.

w sprawie podziału zysku

§ 1. Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS „HYDROTOR” S.A. w Tucholi podejmuje uchwałę o następującym podziale zysku:

I. za 2011 r. w wysokości 4 192 752,89

1. kwotę 2 997 875,00 zł przeznaczyć na dywidendę (1,25 zł na 1 akcję)

2. kwotę 1 194 877,89 zł przeznaczyć na kapitał zapasowy

II. kwotę 172 666, 50 niepodzielonego zysku z lat ubiegłych przeznaczyć na kapitał zapasowy

Prawo do dywidendy ustala się wg stanu posiadania akcji na dzień 30.08.2012 r.

Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień: 14.09.2012 r.

§ 2. uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Wacław Kropiński – Prezes
Janusz Czapiewski – Członek Zarządu