Producent nowoczesnych rozwiązań hydrauliki siłowej.
Menu
RAPORTY OKRESOWE   periodic reports      2018
Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „HYDROTOR”
Spółka Akcyjna
w Tucholi ul. Chojnicka 72
Nazwa raportu Raport roczny Raport półroczny Raport kwartalny
annual report Half-Yearly Report Quarterly Reports
QSr 4/2018 28-lut-2019
February 28, 2019
Spółki R 2018 30-kwi-2019
 individual April 30, 2019
skonsolidowany RS 2018 30-kwi-2019
consolidated April 30, 2019
QSr 1/2019 10-maj-2019
May 10, 2019
PSr 2019 30-wrz-2019
September 30, 2019
QSr 3/2019 8-lis-2019
November 08, 2019

Zarząd Spółki informuje również, że w rozszerzonych skonsolidowanych raportach kwartalnych oraz rozszerzonym skonsolidowanym raporcie półrocznym, zamieszczone będą jednostkowe skrócone sprawozdania finansowe Spółki, odpowiednio kwartalne lub półroczne, w zakresie określonym w § 78 Rozporządzenia.

Na podstawie § 79 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Apator SA nie publikuje sprawozdania za drugi kwartał 2019 roku.

Okresy zamknięte przed publikacją raportów okresowych

PHS Hydrotor S.A. w 2019 r.

Lp.

Rodzaj raportu

Data publikacji raportu

Początek okresu zamkniętego

Koniec okresu zamkniętego

1.

Skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2018 r.

SA-QSr IV kw.

28.02.2019 r.

30.01.2019 r

28.02.2019 r.

2.

Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za 2018r.

SA-R, SA-RS

30.04.2019 r.

01.04.2019 r.

30.04.2019 r.

3.

Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2019r.

SA-QSr I kw.

10.05.2019 r.

11.04.2019 r.

10.05.2019 r.

4.

Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2019 r.

SA-PSr

30.08.2019 r.

01.08.2019 r.

30.08.2019 r.

5.

Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2019 r.

SA-QSr III kw.

08.11.2019 r.

10.10.2019 r.

08.11.2019 r.

Zgodnie z art. 19 ust. 11 osoba pełniąca obowiązki zarządcze w Spółce (tj. członkowie Rady Nadzorczej oraz Zarządu) nie mogą dokonywać żadnych transakcji na swój rachunek ani na rachunek strony trzeciej, bezpośrednio lub pośrednio, dotyczących akcji lub instrumentów dłużnych emitenta, lub instrumentów pochodnych, lub innych związanych z nimi instrumentów finansowych, przez okres zamknięty 30 dni kalendarzowych przed ogłoszeniem raportu okresowego.