Producent nowoczesnych rozwiązań hydrauliki siłowej.
Menu
RAPORTY OKRESOWE   periodic reports      2020
Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „HYDROTOR”
Spółka Akcyjna
w Tucholi ul. Chojnicka 72
Nazwa raportu Raport roczny Raport półroczny Raport kwartalny
annual report Half-Yearly Report Quarterly Reports
QSr 4/2019 28-lut-2020
February 28, 2020
Spółki R 2019 28-kwi-2020
 individual April 28, 2020
skonsolidowany RS 2019 28-kwi-2020
consolidated April 28, 2020
QSr 1/2020 15-maj-2020
May 15, 2020
PSr 2020 31-sier-2020
August 31, 2020
QSr 3/2020 10-lis-2020
November 10, 2020

Zarząd Spółki informuje również, że w rozszerzonych skonsolidowanych raportach kwartalnych oraz rozszerzonym skonsolidowanym raporcie półrocznym, zamieszczone będą jednostkowe skrócone sprawozdania finansowe Spółki, odpowiednio kwartalne lub półroczne.

Na podstawie § 79 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Hydrotor SA nie publikuje sprawozdania za drugi kwartał 2020 roku.

Okresy zamknięte przed publikacją raportów okresowych

PHS Hydrotor S.A. w 2020r.

Lp.

Rodzaj raportu

Data publikacji raportu

Początek okresu zamkniętego

Koniec okresu zamkniętego

1.

Skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2019 r.

SA-QSr IV kw.

28.02.2020 r.

30.01.2020 r.

28.02.2020 r.

2.

Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za 2019 r.

SA-R, SA-RS

28.04.2020 r.

30.03.2020 r.

30.04.2020 r.

3.

Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2020 r.

SA-QSr I kw.

15.05.2020 r.

16.04.2020 r.

15.05.2020 r.

4.

Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2020 r.

SA-PSr

31.08.2020 r.

02.08.2020 r.

31.08.2020 r.

5.

Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2020 r.

SA-QSr III kw.

10.11.2020 r.

12.10.2020 r.

10.11.2020 r.

Zgodnie z art. 19 ust. 11 osoba pełniąca obowiązki zarządcze w Spółce (tj. członkowie Rady Nadzorczej oraz Zarządu) nie mogą dokonywać żadnych transakcji na swój rachunek ani na rachunek strony trzeciej, bezpośrednio lub pośrednio, dotyczących akcji lub instrumentów dłużnych emitenta, lub instrumentów pochodnych, lub innych związanych z nimi instrumentów finansowych, przez okres zamknięty 30 dni kalendarzowych przed ogłoszeniem raportu okresowego.