Producent nowoczesnych rozwiązań hydrauliki siłowej.
Menu

Zarząd PHS „Hydrotor” S.A. informuje, ze Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 29 czerwca 2019 r. podjęło uchwałę nr 19/VI/2019 o podziale zysku za 2018 r. i przeznaczenia jego części na wypłatę dywidendy.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przeznaczyło na dywidendę kwotę 5.036.430,00 zł z zysku za 2018 r.

Wysokość dywidendy na jedną akcję wynosi 2,10 zł brutto.

Prawo do dywidendy ustalono według stanu posiadania akcji na dzień 14 sierpnia 2019 r., natomiast termin wypłaty ustalono na dzień 06 września 2019 r.

Do wypłaty dywidendy uprawnionych jest 290.200 akcji imiennych serii A i B oraz 2.108.100 akcji na okaziciele serii A, B i C.

Podstawa prawna: § 19 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez Emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

 

Mariusz Lewicki – Prezes
Wiesław Wruck – Członek Zarządu
2019-05-29 15:33:02