Producent nowoczesnych rozwiązań hydrauliki siłowej.
Menu

Zarząd PHS Hydrotor SA („Spółka”) informuje, że w dniu 19 czerwca 2020 r. Spółka otrzymała zgłoszenie kandydatury Pana Jakuba Leonkiewicza na Członka Rady Nadzorczej. Zgłoszenie zostało dokonane przez akcjonariusza Spółki – PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Kandydatura została złożona do rozpatrzenia w ramach punktu 18 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 27 czerwca 2020 roku, dotyczącego wyboru Członków Rady Nadzorczej na nową wspólną kadencję.

Do zgłoszenia dołączono życiorys oraz oświadczenie kandydata.

Powyższe dokumenty stanowią załączniki do niniejszego raportu.

Zarząd wskazuje, że Pan Jakub Leonkiewicz pełni obecnie funkcje w PHS Hydrotor SA będąc niezależnym Członkiem Rady Nadzorczej oraz Przewodniczącym Komitetu Audytu.

Podstawa prawna raportu: § 19 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Mariusz Lewicki – Prezes
Wiesław Wruck – Członek Zarządu
2020-06-19 14:43