Producent nowoczesnych rozwiązań hydrauliki siłowej.
Menu

Zarząd Hydrotr SA przekazuje do publicznej wiadomości treści uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy HYDROTOR S.A. w dniu 26 czerwca 2010 roku. Jednocześnie Zarząd Hydrotor SA informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 7 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki:
– Uchwały podjete na ZWZA Hydrotor w dniu 26.06.2010r.
– Regulamin Walnego Zgromadzenia uchwalony 26.06.2010r.

Wacław Kropiński – Prezes