Producent nowoczesnych rozwiązań hydrauliki siłowej.
Menu

Zarząd Hydrotor SA informuje, że w dniu 2 lipca 2019 roku otrzymał powiadomienie od AVIVA Powszechne Towarzystwo Emerytalne Aviva Santander S.A. będącego akcjonariuszem Emitenta o fakcie zmniejszenia stanu posiadania ogólnej liczby głosów w PHS „Hydrotor? S.A. poniżej 5% ogólnej liczby głosów.

W wyniku opisanej w zawiadomieniu transakcji zbycia akcji stan posiadania akcjonariusza zmniejszył się o 36.106 akcji i wynosi 145.536 szt. akcji/ głosów co stanowi 4,089 % udziału w ogólnej liczbie głosów oraz 6,068 % udziału w kapitale zakładowym.

Przed opisaną wyżej zmianą AVIVA Powszechne Towarzystwo Emerytalne Aviva Santander S.A. posiadało 181.642 akcji/głosów co stanowiło 5,104 % udziału w ogólnej liczbie głosów oraz 7,574 % udziału w kapitale zakładowym.

W załączeniu do niniejszego raportu Emitent przekazuje treść otrzymanego zawiadomienia.

Podstawa prawna art. 70 pkt. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Mariusz Lewicki – Prezes
Wiesław Wruck – Członek Zarządu
2019-07-03 08:57:05