Producent nowoczesnych rozwiązań hydrauliki siłowej.
Menu

Zarząd PHS Hydrotor SA („Spółka”) informują, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 27 czerwca 2020 r. podjęło chwałę nr 18/VI/2020 o podziale zysku za 2019 r. i przeznaczenia jego części na wypłatę dywidendy.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przeznaczyło na dywidendę kwotę 2.398.300 zł z zysku za 2019 r.

Wysokość dywidendy na jedna akcje wynosi 1,00 zł brutto.

Prawo do dywidendy ustalono wg stanu posiadania akcji na dzień 14 sierpnia 2020 r. Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 08 września 2020 r.

Do wypłaty dywidendy uprawnionych jest 158.650 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A i B oraz 2 239 650 Akcji na okaziciela serii A, B i C.

Podstawa prawna: § 19 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Mariusz Lewicki – Prezes
Wiesław Wruck – Członek Zarządu
2020-06-27 15:09