Producent nowoczesnych rozwiązań hydrauliki siłowej.
Menu

Zgodnie z § 5 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29.03.2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych, Zarząd PHS Hydrotor SA zawiadamia o otrzymaniu informacji ujawniającej stan posiadania akcji od Pana Wacława Kropińskiego.

Pan Wacław Kropiński poinformował w dniu 28 listopada 2019 r. o zmianie dotychczas posiadanego udziału ponad 10% ogólnej liczby głosów o co najmniej 2% ogólnej liczby głosów na WZA Spółki PHS Hydrotor SA. Przekroczenie progu związane jest z zamianą akcji imiennych uprzywilejowanych na akcje na okaziciela z dniem 29 listopada 2019 r.

Stan posiadania akcji przez Pana Wacława Kropińskiego jest następujący:

Liczba akcji posiadanych przed zamianą: 88 405
Procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki: 3,686%
Liczba głosów z tych akcji: 422 025
Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 11,858%

Liczba akcji posiadanych po zamianie: 88 405
Procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki: 3,686%
Liczba głosów z tych akcji: 422 025
Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 13,915%

Mariusz Lewicki – Prezes
Wiesław Wruck – Członek Zarządu
2019-11-28 13:00:01