Producent nowoczesnych rozwiązań hydrauliki siłowej.
Menu
Zarząd HYDROTOR S.A. informuje że Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło w dniu 22 czerwca 2013 roku uchwałę nr 16/VI/2013 o wypłacie dywidendy.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przeznaczyło na dywidendę kwotę 4 796 600,00 zł z zysku za 2012 rok. Wysokość dywidendy na jedną akcję wynosi 2,00 zł brutto.
Prawo do dywidendy ustalono według stanu posiadania akcji na dzień 21 sierpnia 2013 r. natomiast termin wypłaty ustalono na dzień 03 września 2013 r. .
Do wypłaty dywidendy uprawnionych jest 329.290 akcji imiennych serii A i B oraz 2.069.010 akcji na okaziciela serii A, B i C.
Podstawa prawna: §38 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Wacław Kropiński – Prezes
Janusz Czapiewski – Członek Zarządu