Producent nowoczesnych rozwiązań hydrauliki siłowej.
Menu

Podstawa Prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji Zarząd Hydrotor SA informuje, że w dniu 9 stycznia 2019 roku otrzymał powiadomienie od PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. będącego akcjonariuszem Emitenta o fakcie zmniejszenia stanu posiadania ogólnej liczby głosów w PHS „Hydrotor” S.A. poniżej 10% ogólnej liczby głosów.
W wyniku opisanej w zawiadomieniu transakcji zbycia akcji stan posiadania akcjonariusza zmniejszył się o 7.878 akcji i wynosi 348.650 szt. akcji/ głosów co stanowi 9,796 % udziału w ogólnej liczbie głosów oraz 14,537 % udziału w kapitale zakładowym.
Przed opisaną wyżej zmianą PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. posiadało 356.528 akcji/głosów co stanowiło 10,017 % udziału w ogólnej liczbie głosów oraz 14,866 % udziału w kapitale zakładowym.
PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. poinformowało, że nie istnieją podmioty od niego zależne, które posiadałyby akcje Emitenta, jak również że nie posiada żadnych instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt 7 i 8 ustawy o ofercie publicznej.
Nie została także zawarta umowa zawierająca postanowienie dotyczące przekazania uprawnień do wykonywania prawa głosu na walnym zgromadzeniu.
W załączeniu do niniejszego raportu Emitent przekazuje treść otrzymanego zawiadomienia.
Podstawa prawna art. 70 pkt. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

Załącznik do raportu RB 2/2019

Mariusz Lewicki – Prezes
Wiesław Wruck – Członek Zarządu
2019-01-10 09:39:01