Producent nowoczesnych rozwiązań hydrauliki siłowej.
Menu

Zarząd PHS „Hydrotor” S.A. w Tucholi informuje o wyborze podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, z którym zostanie zawarta umowa o dokonanie badania i przeglądu sprawozdań jednostkowych i skonsolidowanych emitenta za lata 2020 i 2021.

1. Dane o podmiocie:

• KPW Audyt Sp. z o.o. ul. Tymienieckiego 25c/410; 90-350 Łódź

• Nr na liście podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych 4116. Prezes Zarządu Krzysztof Warczak jest biegłym rewidentem wpisany do rejestru biegłych rewidentów pod nr 11939.

2. Wyboru dokonano w dniu 27 marca 2020 r.

3. Hydrotor nie korzystał z usług wybranego podmiotu.

4. Wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych dokonała Rada Nadzorcza „Hydrotor” S.A. zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi (Uchwała nr 60/26/2020),

5. Umowa z wybranym podmiotem dotyczyć będzie badania sprawozdań jednostkowych i skonsolidowanych, jak również przeglądu śródrocznego sprawozdania jednostkowego Hydrotor S.A. i Grupy Kapitałowej Hydrotor za 2020 r. i 2021 r.

Mariusz Lewicki – Prezes
Wiesław Wruck – Członek Zarządu
2020-03-03 10:21