Producent nowoczesnych rozwiązań hydrauliki siłowej.
Menu

Zarząd PHS „Hydrotor” S.A. w Tucholi zgodnie z § 5 pkt. 1 ust. 19 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazuje informacje o wyborze podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, z którym ma zostać zawarta umowa o dokonanie badania i przeglądu sprawozdań jednostkowych i skonsolidowanych emitenta.

1. Dane o podmiocie:

– Auxilium Audyt Krystyna Adamus, Jadwiga Faron Spółka komandytowa; Al. Pokoju 84; 31-564 Kraków

– Nr na liście podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych 3436, data wpisu 23.02.2009 r.

2. Wyboru dokonano w dniu 29 kwietnia 2011 r.

3. Hydrotor nie korzystał z usług wybranego podmiotu.

4. Wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych dokonała Rada Nadzorcza „Hydrotor” S.A. zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi,

5. Umowa z wybranym podmiotem dotyczyć będzie badania sprawozdań jednostkowych i skonsolidowanych, jak również przeglądu śródrocznego sprawozdania jednostkowego Hydrotor S.A. i Grupy Kapitałowej Hydrotor za 2011 r.

Wacław Kropinski – Prezes