Producent nowoczesnych rozwiązań hydrauliki siłowej.
Menu

Zarząd PHS Hydrotor SA informuje o uzupełnieniu informacji przekazanych w rocznych raportach okresowych jednostkowych i skonsolidowanych.

Raport uległ zmianie w następującym zakresie:

1. uzupełnienia Sprawozdania Zarządu z działalności PHS Hydrotor SA oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w części dotyczącej oświadczenia o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w odniesieniu do działania Komitetu Audytu tj. wskazanie osób z imienia i nazwiska spełniających ustawowe kryteria niezależności, posiadających wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych oraz wiedzy i umiejętności z zakresu branży, ze wskazaniem sposobu ich nabycia. Oświadczenie zostało uzupełnione o ilość posiedzeń Komitetu Audytu w 2018 roku oraz wskazano na opracowaną politykę wyboru firmy audytorskiej i omówiono świadczenie usług dodatkowych przez firmę audytorską,

2. uzupełnienia Sprawozdania Zarządu z działalności PHS Hydrotor SA oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej o informację o udziale odbiorcy, który osiągnął co najmniej 10% przychodów ze sprzedaży ogółem i dostawcy, który osiągnął co najmniej 10% udział w dostawach, z wskazaniem ich nazwy oraz określeniem formalnych powiązań z emitentem,

3. uzupełnienia Sprawozdania Zarządu z działalności PHS Hydrotor SA oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej o wskaźnik długu netto,

4. uzupełnienia Sprawozdania finansowego PHS Hydrotor S.A. w nocie 44 o dane dotyczące wynagrodzeń i nagród wypłaconych w jednostce emitenta dla poszczególnych Członków Zarządu i Rady Nadzorczej,

5. uzupełnienia Skonsolidowanego Sprawozdania finansowego Hydrotor. w nocie 45 o dane dotyczące wynagrodzeń i nagród wypłaconych w jednostce emitenta dla poszczególnych Członków Zarządu i Rady Nadzorczej oraz wynagrodzeń z tytułu pełnienia innych obowiązków w Spółkach córkach Grupy,

6. nowych sprawozdań Biegłego Rewidenta z badania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Pozostałe dokumenty i dane zawarte w jednostkowym i skonsolidowanym raporcie rocznym za 2018 rok, przekazanym przez Spółkę w dniu 30 kwietnia 2019 r., nie uległy zmianie.

W związku z powyższym spółka w dniu 31 maja 2019 r. ponownie przekaże skorygowany Raport Roczny PHS Hydrotor SA oraz Skonsolidowany Raport Roczny Grupy Kapitałowej Hydrotor za 2018 rok wraz ze wszystkimi załącznikami.

Mariusz Lewicki – Prezes
Wiesław Wruck – Członek Zarządu
2019-05-31 15:06:01