Producent nowoczesnych rozwiązań hydrauliki siłowej.
Menu
Zestawienie podziału akcji wśród akcjonariuszy:

Akcje uprzywilejowane Akcje na okaziciela Razem ilość akcji Razem ilość głosów Procent kapitału [%] Procent głosów [%]
Łączna ilość akcji/głosów 158 650 2 239 650 2 398 300 3 032 900 100 100
W tym: akcje uprzywilejowane 158 650 0 158 650 793 250 6,62 26,15
akcje na okaziciela 0 2 239 650 2 239 650 2 239 650 93,38 73,85
Główni akcjonariusze
Kropiński Wacław 83 405 5 000 88 405 422 025 3,686 13,915
Ryszard Bodziachowski z osobą bliską 0 404 500 404 500 404 500 16,866 13,337
Lewicki Mariusz
z osobą bliską
0 400 000 400 000 400 000 16,678 13,189
PKO TFI* 0 319 281 319 281 319 281 13,313 10,527
* stan na dzień 26.06.2021r.
Kapitał zakładowy Emitenta tworzy 2.398.300 akcji, w tym:
– 1.011.000 akcji serii A
–    303.300 akcji serii B
– 1.084.000 akcji serii C
Wartość nominalna każdej akcji Emitenta wynosi 2 zł.